Tolomó

  • Ubicació: rambla nord del Puntal, amb una altitud de 792 msnm. Les vinyes se situen a 350 msnm.
  • Diversitat de sòls i paisatge: Amb orientació nord-est, aquí predominen sòls compostos per graves i tosques juràssiques. A més, el paisatge està marcat per la presència de fòssils i cristalls de calcita.
  • Riquesa geològica: El sòl, fresc i majoritàriament pedregós, està format per arenes calcàries, amb un 15% de cal activa, creant un hàbitat ideal per a la vinya.